Văn hóa Việt Mỹ 

Niềm tin vào tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty;
Tinh thần đồng đội, đoàn kết chặt chẽ.
Quan tâm lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên và nhân viên;
Tôn trọng lợi ích trong Công ty, xã hội, khách hàng, đối tác, nhân viên;
Trung thực, chăm chỉ, năng động, sáng tạo và tự hoàn thiện;
Dũng cảm, chấp nhận thay đổi;
Tự giác chấp hành Nội quy, Quy định của Công ty;
Cùng nhau xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp nhân văn và tiến bộ